MEAF Albanian classes January 2009 -
  Klasat e gjuhes shqipe Janar 2009

 


 

 

Photo taken on 17th January 2009, Marsela Hoxha - Manager (left), Orjeta Kolonja and Eriola Prifti -Albanian Language Teachers (right) at the MEAF Open Day ,welcoming children and their parents to the first day at school. MEAF is very grateful to Awards For All for supporting this project.

Foto dalë me 17 Janar 2009, Marsela Hoxha, Menaxhere (në të majtë), Orjeta Kolonja dhe Eriola Prifti - Mësuese të Gjuhës Shqipe (në të djathtë), ne diten e hapjes se Shkolles Suplementare. Duke mikpritur femijet dhe prinderit e tyre, ne diten e pare te shkolles.

Klasat shqip ne ambientet e Keshillit te refugjateve ne Birmingham me mesueset Deshire Mara dhe Marsela Hoxha.

Albanian language classes at Smithfield House, Birmingham with teachers Marsela Hoxha dhe Deshire Mara
Helen Baglee - punonjesja e MEAF-it se bashku me vullnetare dhe mesues Aferdita Kalari, Anxhela, Besmir Dake,Eriola Prifti, Geti Heymeli, Kebiana Doçi and Orjeta Kolonja, prinder dhe femije, me rastin e hapjes se klasave së gjuhes shqipe në CIC, Kolegjin e Mathew Bolton-it.
MEAF eshte shume mirenjohes Local Network Fund - sponsorizuesit te ketij projekti, CIC si dhe te gjithe atyre qe na ndihmuan në permbushjen dhe me sukses te ketij projekti.

Helen Baglee -MEAF Development Officer with volunteers and teachers Aferdita Kalari, Anxhela, Besmir Dake,Eriola Prifti, Geti Heymeli, Kebiana Doçi and Orjeta Kolonja, children and parents on the 1st day of the opening of Albanian language Classes at CIC, Mathew Boulton College.

MEAF is very greatful to Local Network Funding - Birmingham Foundation for funding this project, CIC and to all those who assisted us in ensuring a successful implementation of this project.
Femijet me mësueset e tyre duke luajtur lojera zbavitese ne parkun Canon Hill

Teachers with children playing exiting games at Canon Hill Park.
Mesueset e MEAF-it Deshire Mara dhe Albana Daupaj në mënyre vullnetare hapen klasat e para te gjuhes shqipe ne Birmingham. Ky projekt pilot u zhvillua per nje periudhe prej kater muajsh, 23 Mars deri me 23 Korrik 2005.

Meaf Teachers Albana Daupaj and Deshire Mara on voluntary basis opened the first Albanian Language classes in Birmingham. This pilot project run every Saturday for a peried of four months, 23rd March to 23rd July 2005. 

 Community Web Kit provided free by BT